Bệnh viện Xây dựng Việt Trì thông báo tuyển dụng lái xe, hộ lý

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BV ngày 09/01/2020 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000...

giá dịch vụ

https://drive.google.com/file/d/1h0WIA1B1pv11H4U7j6dM697Ggzxt_bgd/view?usp=sharing

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Thực hiện kế hoạch số   /KH-BV ngày 28/6/2019 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11...

Chi bộ I, II tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 21/5/2019 vừa qua, chi bộ I và chi bộ II trực thuộc đảng bộ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới...

Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi năm 2018

Ngày 08/5/2019, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BV về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm ...

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Thực hiện công văn số 80/BXD-KHTC ngày 11/4/2019 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng ...

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019 vào ngày 03/4/20...

index