Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các Khoa, Phòng
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn


Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

1. Thông tin liên hệ


 • Địa chỉ: Tầng 3 nhà A Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
 • Điện thoại: 02103 912 335
 • Email: phongkhthbvxdviettri@gmail.com
 • Trưởng Phòng: BSCK1. Nguyễn Thị Hà


2. Nhiệm vụ


 • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, Phòng lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của mình.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trong Bệnh viện. Phối hợp với các trường Y- dược tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan liên quan.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan quản lý cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trình Giám đốc xem xét, tổ chức thực hiện.


3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch tổng hợp hiện có 6 cán bộ viên chức.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét