Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì. Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Tập thể phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
Tập thể phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

1. Thông tin liên hệ phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Xây dựng Việt Trì


 • Địa chỉ: Tầng 3 nhà A Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
 • Số điện thoại: 02103 911 127
 • Email: bichhoan1981@gmail.com
 • Trưởng phòng: Ths kinh tế Ngô Thị Mỹ Bình


2. Nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Xây dựng Việt Trì


 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
 • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
 • Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện
 • Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.
 • Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện
 • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.


3. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tài chính kế toán hiện có 4 cán bộ viên chức, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 02 nhân viên.

Các bộ phận của Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Xây dựng Việt Trì:

 • Thu, chi ngân sách
 • Theo dõi viện phí
 • Theo dõi tài sản
 • Thủ quỹ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét